ACTE NECESARE PERSOANE FIZICE

ATENŢIE! Toate documentele prezentate în copie trebuie să conţină menţiunea "Conform cu originalul".
În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Cerere parola WEB - Platforma digitala

Certificat de atestare fiscala


Declarari cladiri / terenuri

Declarare imobil nou construit

Declarare imobil retrocedat

Declarare imobile dobandite prin alte modalitati

Inregistrare imobil nerezidential / mixt


Incetare rol fiscal cladiri / terenuri


Cerere istoric de rol

 • Cerere istoric rol fiscal
 • acte juridice care atesta calitatea de mostenitor: certificate de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor (copie), incepand de la persoanele care figureaza in actul de proprietate pana la persoana care se pretinde indreptatita;
 • fotocopii ale actelor de proprietate ale autoarei / autorului, mostenitoarei / mostenitorului;
 • fotocopia actului de identitate (valabil) (C.I. / B.I.) ale persoanelor care se pretind indreptatite (copie);
 • fotocopia actului de identitate a mandatarului / imputernicitului / reprezentantului legal (dupa caz), precum si Notificare de la Primaria Capitalei privind dosarul administrativ intocmit in vederea retrocedarii imobilului de la adresa de mai sus.

Declarari / radieri / transfer mijloace de transport

Inscriere mijloace de transport


Radieri mijloace de transport


Transfer mijloace de transport


Certificat de atestare fiscala pentru vanzare / remat mijloc de transport

Aplicare scutire

Veterani de razboi, vaduve de razboi si vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi


Recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat


Persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul 1 de invaliditate (Lege nr.448/2006)

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap, copie si original;
 • Certificat nastere copil, copie si original (după caz);
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren (după caz);
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule (după caz);
 • Tutela/curatela sau dovada ca este reprezentantul legal al minorului pentru cota lui de proprietate (după caz);
 • Scutirea poate fi depusa si online aici

Revolutionari Legea nr. 341/2004

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesară în cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesară în cazul depunerii online)
 • Actul de identitate soti, copie si original;
 • Certificat de revolutionar, copie si original;
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule;
 • Scutirea poate fi depusa si online aici

Beneficiari Decret Lege nr.118/1990 (art.1 si art.5)

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate sot/sotie copie si original;
 • Documentul in baza caruia beneficiati de acest drept;
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule;
 • Scutirea poate fi depusa si online aici

Beneficiarii Legii nr.189/2000, art.1

 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire conform cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate sot/sotie, copie si original;
 • Documentul in baza caruia beneficiati de acest drept;
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule;
 • Scutirea poate fi depusa si online aici

Alte mijloace de transport (hibride, vehicule istorice, etc.)


Persoane cu venituri lunare mai mici decat salariul minim brut pe tara


Scutire Cabinet medicina de familie conform Legii nr.227/2015 art.456, lit.h

 • Cerere tip scutire cod fiscal (PDF);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire cod fiscal (WORD);(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Actul de identitate titular cabinet;
 • Contract de inchiriere, contract de comodat, contract de concesiune, act de dobandire al imobilului ( cabinetului );
 • Certificat de inregistrare fiscala (C.I.F.), avand ca obiect de activitate medicina de familie.
 • Scutirea poate fi depusa si online aici

Scutiri conform Lege nr.56/2020 art.4, alin.1, lit. d

 • Cerere tip scutire cod fiscal (PDF) (NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Cerere tip scutire cod fiscal (WORD) (NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Carte de identitate, copie conformata cu originalul;
 • Act de proprietate imobil, copie conformata cu originalul;
 • Certificat de deces, copie conformata cu originalul;
 • Document doveditor ca persoana decedata a fost personal medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19 si a decedat in urma complicatiilor medicale cauzate de infectarea cu COVID-19.
 • Scutirea poate fi depusa si online aici

Facilitati fiscale

Facilitati fiscale conform H.C.L. nr.171/2020 modificata prin H.C.L. nr.146/2021 ( O.U.G. nr.69/2020)


Utilizarea temporara a domeniului public


Taxa salubrizare utilizatori non-casnici

Declaratie de impunere privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici

Declaratie rectificativa privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici

Scutire taxa habitat non-casnici conform H.C.L. nr.51/2020

Compensări / restituiri / distribuiri

Pe perioada stării de alertă cererile de restituire/compensare/distribuire de sume
se pot transmite la adresa de e-mail: serviciulvenituri@impozitelocale2.ro.
Informaţii suplimentare referitoare la cererile de restituire/compensare/distribuire de sume
la numarul de telefon:0787531264 între orele 8:30-16:30.

Taxe şi impozite evidenţiate la rol în aplicaţia de impozite şi taxe

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. împuternicire şi copie a actului de identitate a persoanei împuternicite în cazul în care contribuabilul este reprezentat;
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. împuternicire şi copie a actului de identitate a persoanei împuternicite în cazul în care contribuabilul este reprezentat;
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;
 • în cazul amenzilor contravenţionale achitate de două ori, trebuie să prezentaţi şi următoarele documente :
  1. copia chitanţei achitate în 48 ore/15 zile (după caz), copie dovadă de comunicare;
  2. originalul celei de-a doua chitanţe sau declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului că nu mai este în posesia acestui document. În cazul în care prin chitanţa a doua se achită şi alte impozite/taxe se va depune o copie conformată cu originalul şi semnată sau declaraţie pe propria răspundere că nu mai sunteţi în posesia acestui document;
  3. dacă amenda contravenţională nu a fost achitată direct la ghişeele D.V.B.L. Sector 2 atunci este necesară depunerea copiei procesului verbal;
 • în cazul amenzilor contravenţionale anulate / înlocuite cu sancţiunea avertismentului în instanţă este necesară copia cu menţiunea definitivă a hotărârii judecătoreşti / certificat de grefă şi chitanţă, în original sau copie, sau orice altă dovadă care să certifice faptul că suma a fost achitată la bugetul local sector 2.

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. împuternicire şi copie a actului de identitate a persoanei împuternicite în cazul în care contribuabilul este reprezentat;
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;
 • în cazul taxelor judiciare de timbru care au fost dispuse spre restituire de o instanţă judecătorească, contribuabilul trebuie să anexeze la cererea de restituire următoarele documente:
  1. documentul de plată în original sau copie conformată cu originalul şi semnată sau declaraţie pe propria răspundere că nu mai sunteţi în posesia acestui document;
  2. hotărâre / încheiere / sentinţă / decizie în original cu menţiunea definitivă / certificat de grefă de la instituţia abilitată sau adresa de restituire (taxe judiciare de timbru);
 • în situaţia în care sunt achitate sume în contul de taxe judiciare dar au altă destinaţie bugetară se depune act doveditor al faptului că suma avea altă destinaţie ( de exemplu: ordin de plată în care se specifică la detalii plată destinaţia corectă; adresa / titlu executoriu / somatie de la institutia pentru care trebuia sa se achite taxa);

Taxe extrajudiciare de timbru

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. împuternicire şi copie a actului de identitate a persoanei împuternicite în cazul în care contribuabilul este reprezentat;
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;

Taxe care nu sunt evidenţiate la rolul fiscal

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - WORD
 • fotocopie a actului de identitate a contribuabilului, sau:
  1. împuternicire şi copie a actului de identitate a persoanei împuternicite în cazul în care contribuabilul este reprezentat;
  2. certificat de calitate de moştenitor după defunct în vederea stabilirii dreptului de a solicita restituirea, dacă este cazul;
  3. copie certificat de moştenitor în cazul în care se solicită sume reprezentând suprasolviri ale unei persoane decedate;
 • în cazul taxelor fără debit, care nu au fost folosite din diverse motive, trebuie să anexaţi la cererea de restituire documentul de plată original, cu viza de neutilizare şi/sau adresa de la instituţia abilitată.

Contribuţie părinţi sau susţinători legali pentru întreţinerea copiilor în creşe

Contributie lunara de întreţinere a persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale


Impozit pe spectacole

Inregistrarea / vizarea biletelor

Depunerea decontului pe spectacol

Casarea biletelor ramase

 • Proces verbal - WORD
 • abonamentele / biletele ramase nevandute;
 • lista cu seriile si numerele biletelor ramase nevandute pentru cele puse in vanzare in sistemul on-line;
 • imputernicire si copie act de identitate imputernicit;
 • certificat de inregistrare a societatii la O.N.R.C.;