ACTE NECESARE PERSOANE FIZICE

ATENŢIE! Toate documentele prezentate în copie trebuie să conţină menţiunea "Conform cu originalul"

Certificat de atestare fiscala

 • Cerere tip pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala
 • Act de identitate, copie si original;
 • Imputernicire, in original si copie (in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • Certificatul de deces, copie si original;

Declarari imobile / teren

Imobil nou construit

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri;
 • Declaratia speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice (daca este cazul);
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire, in original sau copie(in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • Autorizatia de construire, copie si original;
 • Anuntul de incepere a lucrarilor, copie si original;
 • Procesul-verbal de receptie, in cazul cladirii executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire,copie si original;
 • Procesul-verbal de receptie partial in care se consemneaza stadiul lucrarilor, in cazul in care lucrarile de construire nu au fost finalizate in termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, copie si original;
 • Memoriul tehnic, copie si original;
 • Certificat de performanta energetica, copie si original.

Imobil retrocedat

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri;
 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren;
 • Declaratia speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice (daca este cazul);
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire, in original sau copie(in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila investita cu titlu executoriu sau dispozitia primarului, unde nu exista hotarare judecatoreasca, copie sau original;
 • Cadastrul imobilului, copie si original;

Imobile dobandite prin alte modalitati

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri;
 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren;
 • Declaratia speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice (daca este cazul);
 • Actul de identitate, in copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Imputernicire, in original si copie(in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • Contractul de vanzare-cumparare, actul de donatie, contractul de schimb, hotararea judecatoreasca definitiva, certificat de mostenitor, act de adjudecare, contract de leasing, copie si original;
 • Cadastrul imobilului, copie si original;
 • Certificat de performanta energetica, copie si original.

Cladire concesionata / inchiriata / data in administrare sau in folosinta

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea taxei pe cladire;
 • Contractul de concesiune sau inchiriere, copie si original;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • CUI/CIF, copie si original;
 • Adeverinta cu valoarea de inventar a cladirii, copie si original;

Teren concesionat / inchiriat / data in administrare sau in folosinta

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea taxei pe teren;
 • Contractul de concesiune sau fisa de calcul, copie si original;
 • Actul de identitate, copie si original;

Teren in proprietate

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren;
 • Actul de identitate in copie, proprietar/coproprietari;
 • Procura sau imputernicire, in cazul in care nu se prezinta proprietarul;
 • Titlul de proprietate, in copie si original;

Inregistrare imobil nerezidential / mixt

 • Declaratia tip de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri;
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar / coproprietari;
 • Imputernicire, original sau copie(in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta, copie si original;
 • Valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, copie si original;
 • Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, copie si original;
 • Releveul imobilului, planul de amplasament, copie si original;
 • Certificatul de performanta energetica, copie si original;
 • Contractul de comodat / contractul de inchiriere, copie si original;
 • CUI / CIF, copie si original;

Incetare rol fiscal imobile / terenuri

 • Cerere tip incetare rol fiscal;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Contractul de vanzare - cumparare, copie si original.


Declarari / radieri / transfer mijloace de transport

Inscriere mijloace de transport

 • Declaratie tip de impunere pentru impozitul asupra mijloacelor de transport;
 • Declaratie tip de impunere pentru impozitul asupra mijloacelor de transport pe apa (daca este cazul);
 • Declaratie tip de impunere pentru impozitul asupra mijloacelor de transport cu masa totala peste 12 tone (daca este cazul);
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie si original;
 • Actul de dobandire, in 3 exemplare, care poate fi:factura fiscala, contract de leasing financiar, act aditional la contractul de leasing financiar, contract de novatie, contract de vanzare-cumparare (emise in U.E., tradus in limba romana de un traducator autorizat), contract de vanzare-cumparare / factura fiscala / chitanta vamala insotita de actul de dobandire, (intocmit in afara Uniunii Europene) tradus in limba romana de traducator autorizat;
 • Certificatul de atestare fiscala in original din care reiese ca fostul proprietar nu are datorii la bugetul local(daca este cazul);
 • Fisa de inmatriculare completata in caseta B cu datele de identificare ale contribuabilului, iar in caseta A cu datele de identificare ale mijlocului de transport(daca este cazul);
 • Actul de identitate / legitimatie de sedere temporara (in cazul cetatenilor straini), copie si original;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehicului de transport - marfa cu masa totala de peste 12 tone (numai pentru cele cu sistem pneumatic);
 • Procura sau imputernicire, dupa caz.

Radieri mijloace de transport

 • Cerere tip pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport;
 • Documentul prin care se atesta pierderea proprietatii mijlocului de transport, care poate fi:
  1. contractul de vanzare-cumparare, incheiat in 5 exemplare;
  2. dovada ridicarii de pe domeniul public a mijlocului de transport si intrarii in patrimoniul statului;
  3. adeverinta de predare la "REMAT";
  4. documentul in care se mentioneaza ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de catre o unitate autorizata;
  5. declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare ale contribuabilului si a mijlocului de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia, in cazul in care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport;
  6. act de donatie;
  7. certificat de mostenitor;
  8. act de novatie;
  9. proces verbal predare-primire incheiat intre contribuabil si firma de leasing;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie si original;
 • Actul de identitate/legitimatie de sedere temporara(in cazul cetatenilor straini), copie si original;
 • Procura sau imputernicire, dupa caz.

Transfer mijloace de transport

 • Cerere tip pentru transferarea mijloacelor de transport la noua adresa de domiciliu;
 • Fisa de radiere de la fosta adresa si inmatriculata la noua adresa;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie si original;
 • Actul de identitate, copie si original;

Certificat de atestare fiscala pentru vanzare / remat mijloc de transport

 • Cerere tip pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala;
 • Buletin/carte de identitate - copie si original;
 • Cartea de identitate a autovehiculului - copie si original;
 • Procura sau imputernicire, in cazul in care nu se prezinta proprietarul.
 • In cazul certificatelor de atestare fiscala solicitatate in vederea instrainarii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile, contribuabilii trebuie sa achite toate obligatiile fiscale locale datorate bugetului local al sectorului 2.

Aplicare scutire

Veterani de razboi, vaduve de razboi si vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi

 • Cerere tip scutire rol fiscal;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Legitimatia de veteran, copie si original;
 • Actul de proprietate, copie si original (daca este cazul) - pentru cladiri si teren;
 • Carte mijloc de transport, copie si original (daca este cazul);

Recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

 • Cerere tip scutire rol fiscal;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Adeverinta de la U.M., copie si original;
 • Actul de proprietate, copie si original (daca este cazul);

Persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul i de invaliditate

 • Cerere tip scutire rol fiscal;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap, copie si original;
 • Certificat nastere copil, copie si original;
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule;
 • Tutela/curatela sau dovada ca este reprezentantul legal al minorului pentru cota lui de proprietate;

Revolutionari

 • Cerere tip scutire rol fiscal;
 • Actul de identitate soti, copie si original;
 • Certificat de revolutionar, copie si original;
 • Actul de proprietate, copie si original - pentru cladire si teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original - pentru autovehicule;

Alte mijloace de transport (hibride, vehicule istorice, etc.)

 • Cerere tip scutire rol fiscal;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie si original;

Persoane cu venituri lunare mai mici decat salariul minim brut pe tara

 • Cerere tip scutire rol fiscal;
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Adeverinta de salariu;
 • Talon de pensie, copie si original;
 • Act de proprietate, copie si original;
 • Adeverinta de venit, document din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj.

Afisaj in scop de reclama si publicitate

 • Declaratia tip de impunere pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
 • Autorizatie de instalare a panoului, copie si original;
 • Actul de identitate al contribuabilului, copie si original;
 • CUI/CIF, copie si original;


Utilizarea temporara a domeniului public

 • Declaratia tip de impunere pentru utilizarea temporara a domeniului public;
 • Autorizatia de utilizare a domeniului public/aviz de ocupare a domeniului public, copie si original;
 • Actul de identitate al contribuabilului, copie si original;
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, in cazul PFA-urilor, copie si original;
 • Codul de Identificare Fiscala, in cazul PFA-urilor, copie si original;
 • Imputernicire, original sau copie(in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • In cazul ocuparii locului public cu mijloace publicitare este necesar acordul D.U.G.T. Sector 2 si schita in vederea determinarii proiectiei la sol a mijlocului publicitar;

Declaratie de impunere privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare

 • Declaraţia tip de impunere (Anexa 1);

Declaratie rectificativa privind stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare

 • Declaraţia tip rectificativa (Anexa 2);