ACTE NECESARE PERSOANE JURIDICE

ATENŢIE! Toate documentele prezentate în copie trebuie să conţina menţiunea "Conform cu originalul".
În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Cerere parola WEB - Platforma digitala

Certificat de atestare fiscala

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala model ITL 012 (PDF);
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala model ITL 012 (WORD);
 • Ultima balanta analitica ( cu analitic la conturile 212 si 231 cu mentiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza administrative-teritoriala a sectorului 2 - fotocopie conforma cu original sau originalul);
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul;
 • Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala, in vederea instrainarii mijloacelor de transport, se vor depune cartile de identitate pentru mijloacele de transport care se instraineaza;
 • In cazul in care societatea nu figureaza cu rol fiscal, se va depune si declaratie pe proprie raspundere ca societatea nu detine in proprietate sau in folosinta / concesiune, inchiriere de la stat sau in leasing financiar bunuri mobile si / sau imobile (cladiri, terenuri, mijloace de transport, afisaje publicitare), pentru care ii revine obligatia declararii acestora la DVBL Sector 2;

Declarare / reevaluare / stabilire destinatie / incetari / demolari imobile

Imobil dobandit prin vanzare - cumparare / donatie / etc.

Imobil nou construit / consolidat / modernizat / amenajat

Scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil

 • Cerere pentru scoatere din evidenta fiscala a imobilului;
 • Actul care atesta transmiterea / incetarea / modificarea dreptului de proprietate / folosinta / concesiune;
 • Nota contabila prin care se scoate din evidenta societatii cladirea;
 • Imputernicire si copie act de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Stabilire destinatie cladire: rezidentiala / nerezidentiala

 • cladirile rezidentiale sunt cladiri folosite pentru locuit, alcatuite din una sau mai multe camere, cu dependintele, dotarile si utlilitatile necesare, care satisfac cerintele de locuitale unei persoane sau familii si care nu sunt folosite pentru desfasurarea unor activitati economice;
 • cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate sunt considerate rezidentiale daca aceasta este destinatia care reiese din autorizatia de construire;
 • cladire nerezidentiala este orice cladire care nu este rezidentiala;
 • pentru incadrarea in una din categoriile de la art.453 lit. d) - f) din Codul fiscal, se are in vedere destinatia finala a cladirilor, inclusiv in cazul in care acestea sunt utilizate de alte persoane decat proprietarii lor, precum si modul de inregistrare a cheltuielilor cu utilitatile.Proprietarii cladirilor vor anexa la declaratiile fiscale orice document din care reiese destinatia cladirii, precum: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire si orice alte documente justificative;
 • cladirile sau spatiile din acestea unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru se considera ca sunt folosite in scop nerezidential.

Demolare constructie

Declarari / radieri / transfer mijloace de transport

Inscriere mijloace de transport


Radieri mijloace de transport

ETAPA I:
Documente necesare pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala in vederea instrainarii unui mijloc de transport: ETAPA II
Documente necesare pentru scoaterea din evidenta fiscala a mijlocului de transport instrainat:

Transfer mijloace de transport

Documente necesare declararii mijloacelor de transport ca urmare a schimbarii sediului social din alta Unitate Administrativ Teritoriala (U.A.T.) (sector/ localitate) in sector 2:

SI / SAU

Documente necesare transferarii dosar auto ca urmare a schimbarii sediului social din sector 2 in alta Unitate Administrativ Teritoriala (U.A.T.) (sector/ localitate):
 • Cerere de transfer dosar auto ca urmare a schimbarii sediului social al societatii;
 • Certificat de inregistrare mentiuni si Rezolutia de la Registrul Comertului pentru schimbarea sediului social, copii conforme cu originalul;
 • Certificat de inregistrare al societatii la Registrul Comertului cu sediul nou, copie conforma cu originalul;
 • In cazul asociatiilor, fundatiilor, sunt necesare Incheierea de sedinta de la Judecatorie pentru schimbarea sediului social si certificatul de inscriere a Persoanei Juridice fara Scop Patrimonial emis de Judecatorie dupa schimbarea sediului, copii conforme cu originalul;
 • Hotararea A.G.A/ Hotararea Consiliului de Administratie/ Decizia asociatului unic/ Hotararea Consiliului Director, dupa caz, privind schimbarea sediului social, copie conforma cu originalul;
 • Carti de identitate a vehiculelor, copii conforme cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforme cu originalul;

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate


Domeniu public

Utilizarea temporara a locurilor publice

 • Declaratii de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice (anexa 2.1, 2.2, 2.5 la normele metodologice ale H.C.G.M.B. 139/2020);
 • Anexa 2.1 (PDF)    Anexa 2.1 (WORD)
 • Anexa 2.2 (PDF)    Anexa 2.2 (WORD)
 • Anexa 2.5 (PDF)    Anexa 2.5 (WORD)
 • Autorizatia de construire/avizul/acordul/contractul sau orice alt document in baza caruia se utilizeaza locurile publice (copie conforma cu originalul);
 • In cazul ocuparii locului public cu mijloace publicitare sunt necesare acordul DUGT Sector 2 si schita in vederea determinarii proiectiei la sol a mijlocului publicitar.
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a persoanei juridice (C.U.I./C.I.F), copie conforma cu originalul.

Reprezentarea contribuabilului persoana juridica

Reprezentarea contribuabilului persoana juridica

Reprezentarea contribuabilului persoană juridică poate fi realizată, conform prevederilor legale, în următoarele moduri:
 • În cazul societătilor comerciale în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, de către asociat sau/şi administrator, în forma în care aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societăţii. (Legea nr.31/1990, art. 7, alin. e)
 • În cazul societăţilor comerciale pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, de către administratori, directori, membri ai directoratului, după cum aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societăţii. (Legea nr. 31/1990, art. 8, alin. g1, i,)
 • Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a persoanelor sus­menţionate se face prin unul dintre următoarele documente:
  • actul constitutiv/actul adiţional la actul constitutiv, conformat cu originalul de către contribuabil sau prezentat în original, în vederea conformării cu originalul, exemplarul conformat cu originalul fiind anexat cererii sau certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (aflat în termenul de valabilitate).
  • prin împuternicit (CPF, art. 18, alin. 1)
 • Dovada calităţii de reprezentant legal al contribuabilului se face prin actul de împuternicire, în formă scrisă, în original sau copie legalizată (CPF, art. 18, alin. 2), care este anexat cererii se face prin avocat (CPF, art. 18, alin. 3 si Legea nr. 51/1995, art. 2, alin. 3 şi art. 3, alin 1, lit b)
 • Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a avocaţilor se face prin împuternicirea avocaţiala (Statutul profesiei de avocat, art. 131, alin. 1), care se anexează cererii se face prin consilier juridic (Legea nr. 514/2003, art. 4 si art. 8 şi Statutul profesiei de consilier juridic, art. 8, art. 10, lit. a si art. 35, alin 1)
 • Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a consilierilor juridici se face prin împuternicirea de reprezentare juridică, care se anexează cererii:
  • în cazul instituţiilor publice, de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana împuternicită de către acesta, în acest ultim caz împuternicirea fiind anexată cererii.
  • în cazul societăţilor comerciale aflate în procedura de insolvenţă, de către administratorul judiciar (Legea Nr. 85/2006, art. 20, alin. 1, lit. f) sau lichidatorul judiciar (Legea nr. 85/2006, art. 25, alin. 1, lit. i).
 • Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a administratorilor/ lichidatorilor judiciari se face prin încheierea emisă de către judecatorul sindic, conformată cu originalul de către administratorul judiciar sau prezentată în original, în vederea conformării cu originalul, exemplarul conformat cu originalul fiind anexat cererii.

Impozit pe spectacole

Inregistrarea vizarea biletelor

Depunerea decontului pe spectacol

Casarea biletelor ramase

Leasing auto

Finalizari contracte de leasing auto

 • Factura care atesta finalizarea contractului de leasing, care sa contina datele de identificare ale mijlocului de transport - original si 2 copii;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificat de atestare fiscala emis pentru societatea de leasing;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul.

Compensări / restituiri / distribuiri

Taxe şi impozite evidenţiate la rol în aplicaţia de impozite şi taxe

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - Word
 • fotocopie a actului de identitate a împuternicitului şi:
  1. împuternicire emisă de persoana juridică reprezentată
  2. copie certificat de înregistrare fiscală al persoanei juridice reprezentate;
 • în cazul amenzilor contravenţionale achitate de două ori, trebuie să prezentaţi şi următoarele documente :
  1. copia chitanţei achitate în 48 ore/15 zile (după caz), copie dovadă de comunicare;
  2. originalul celei de-a doua chitanţe sau declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului că nu mai este în posesia acestui document. În cazul în care prin chitanţa a doua se achită şi alte impozite/taxe se va depune o copie conformată cu originalul şi semnată sau declaraţie pe propria răspundere că nu mai sunteţi în posesia acestui document;
  3. dacă amenda contravenţională nu a fost achitată direct la ghişeele D.V.B.L. Sector 2 atunci este necesară depunerea copiei procesului verbal;
 • în cazul amenzilor contravenţionale anulate / înlocuite cu sancţiunea avertismentului în instanţă este necesară copia cu menţiunea definitivă a hotărârii judecătoreşti / certificat de grefă şi chitanţă, în original sau copie, sau orice altă dovadă care să certifice faptul că suma a fost achitată la bugetul local sector 2.

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - PDF
 • Cerere de compensare / restituire / distribuire - Word
 • fotocopie a actului de identitate a împuternicitului şi:
  1. împuternicire emisă de persoana juridică reprezentată;
  2. copie certificat de înregistrare fiscală al persoanei juridice reprezentate;
 • în cazul taxelor judiciare de timbru care au fost dispuse spre restituire de o instanţă judecătorească, contribuabilul trebuie să anexeze la cererea de restituire următoarele documente:
  1. documentul de plată în original sau copie conformată cu originalul şi semnată sau declaraţie pe propria răspundere că nu mai sunteţi în posesia acestui document;
  2. hotărâre / încheiere / sentinţă / decizie în original cu menţiunea definitivă / certificat de grefă de la instituţia abilitată sau adresa de restituire (taxe judiciare de timbru);
 • în situaţia în care sunt achitate sume în contul de taxe judiciare dar au altă destinaţie bugetară se depune act doveditor al faptului că suma avea altă destinaţie ( de exemplu: ordin de plată în care se specifică la detalii plată destinaţia corectă; adresa / titlu executoriu / somatie de la institutia pentru care trebuia sa se achite taxa);

Taxe extrajudiciare de timbru

Taxe care nu sunt evidenţiate la rolul fiscal

Taxa salubrizare utilizatori non-casnici

Declaratie de impunere privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici

Declaratie rectificativa privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici

Scutire taxa habitat non-casnici conform H.C.L. nr.51/2020