ACTE NECESARE PERSOANE JURIDICE

ATENŢIE! Toate documentele prezentate în copie trebuie să conţina menţiunea "Conform cu originalul".
În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

Certificat de atestare fiscala

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala model ITL 012;
 • Ultima balanta analitica ( cu analitic la conturile 212 si 231 cu mentiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza administrative-teritoriala a sectorului 2 - fotocopie conforma cu original sau originalul);
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul;
 • Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala, in vederea instrainarii mijloacelor de transport, se vor depune cartile de identitate pentru mijloacele de transport care se instraineaza;
 • In cazul in care societatea nu figureaza cu rol fiscal, se va depune si declaratie pe proprie raspundere ca societatea nu detine in proprietate sau in folosinta / concesiune, inchiriere de la stat sau in leasing financiar bunuri mobile si / sau imobile (cladiri, terenuri, mijloace de transport, afisaje publicitare), pentru care ii revine obligatia declararii acestora la DVBL Sector 2;

Declarare / reevaluare / stabilire destinatie / incetari imobile

Imobil dobandit prin vanzare - cumparare / donatie / etc.

 • Declaratie fiscala pt stabilirea impozitului pe cladiri, model 2016 ITL 002, 2 exemplare;
 • Declaratie fiscala pt stabilirea impozitului pe teren, model 2016 ITL 004, 2 exemplare;
 • Actul de dobandire, (contract vanzare cumparare; act adjudecare; hotarare definitiva si irevocabila, etc.), copie conforma cu originalul;
 • Ultima balanta analitica ( cu analitic la contul 212 si 231 cu mentiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza sectorului 2- fotocopie conforma cu original sau originalul);
 • Nota contabila de inregistrare in contabilitate a cladirii;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Imobil nou construit / consolidat / modernizat / amenajat

 • Declaratie fiscala pt stabilirea impozitului pe cladiri, model 2016 ITL 002, 2 exemplare;
 • Autorizatie de construire, copie conforma cu originalul;
 • Anuntul de incepere al lucrarilor cu nr. de inregistrare de la emitentul autorizatiei (Primaria Sector 2 sau Primaria Capitalei) , copie conforma cu originalul;
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, copie conforma cu originalul;
 • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor, inregistrata la emitentul autorizatiei, copie conforma cu originalul;
 • Nota contabila de inregistrare in contul 212 a cladirii;
 • Fisa mijlocului fix;
 • Fisa analitica a contului 231;
 • Balanta de verificare analitica la luna in care s-a inregistrat investitia;
 • Ultima balanta de verificare analitica intocmita;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Reevaluare cladire

 • Declaratie fiscala pt stabilirea impozitului pe cladiri, model 2016 ITL 002 - 2 exemplare;
 • Raport evaluare si recipisa ANEVAR, original sau copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil

 • Cerere prin care se solicita scoaterea din evidenta a imobilului;
 • Actul care atesta transmiterea / incetarea / modificarea dreptului de proprietate / folosinta / concesiune;
 • Nota contabila prin care se scoate din evidenta societatii cladirea;
 • Imputernicire si copie act de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Stabilire destinatie cladire: rezidentiala / nerezidentiala

 • cladirile rezidentiale sunt cladiri folosite pentru locuit, alcatuite din una sau mai multe camere, cu dependintele, dotarile si utlilitatile necesare, care satisfac cerintele de locuitale unei persoane sau familii si care nu sunt folosite pentru desfasurarea unor activitati economice;
 • cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate sunt considerate rezidentiale daca aceasta este destinatia care reiese din autorizatia de construire;
 • cladire nerezidentiala este orice cladire care nu este rezidentiala;
 • pentru incadrarea in una din categoriile de la art.453 lit. d) - f) din Codul fiscal, se are in vedere destinatia finala a cladirilor, inclusiv in cazul in care acestea sunt utilizate de alte persoane decat proprietarii lor, precum si modul de inregistrare a cheltuielilor cu utilitatile.Proprietarii cladirilor vor anexa la declaratiile fiscale orice document din care reiese destinatia cladirii, precum: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire si orice alte documente justificative;
 • cladirile sau spatiile din acestea unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru se considera ca sunt folosite in scop nerezidential.

Declarari / radieri / transfer mijloace de transport

Inscriere mijloace de transport

 • Declaratie fiscala model 2016 ITL 005 sau model 2016 ITL 006, dupa caz, 2 exemplare;
 • Factura de achizitie - in cazul dobandirii de la persoana juridica sau contract de vanzare - cumparare in cazul dobandirii de la persoana fizica, copie conforma cu originalul inregistrata la Registrul auto al UAT/ DITL in a carei raza are sediul/ domiciliul vanzatorul;
 • Factura/ contract si traducere in limba romana (de catre un traducator autorizat) in cazul dobandirii din afara tarii, copie conforma cu originalul;
 • In cazul dobandirii in leasing este necesar contractul de leasing financiar si procesul verbal de predare - primire a mijlocului de transport, copie conforma cu originalul;
 • In cazul cesionarii unui contract de leasing financiar este necesar contractul de cesiune/ novatie, copie conforma cu originalul;
 • Carte identitate vehicul, original si copie conforma cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscala pentru instrainarea mijlocului de transport, emis pe numele vanzatorului, cu exceptia mijlocului de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii, copie conforma cu originalul;
 • Fisa de inmatriculare, in original, dupa caz.

Radieri mijloace de transport

ETAPA I:
Documente necesare pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala in vederea instrainarii unui mijloc de transport:
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala, model ITL012;
 • Cartea de identitate a vehiculului care se va instraina, copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare al societatii la Registrul Comertului, copie conforma cu originalul;
ETAPA II
Documente necesare pentru scoaterea din evidenta fiscala a mijlocului de transport instrainat:
 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - model ITL027;
 • Factura fiscala de instrainare a mijloacelor de transport, intocmita un ziua / ulterior emiterii certificatului fiscal pentru instrainare, original si 4 copii conforme cu originalul;
 • In cazul in care s-a cesionat contractul de leasing financiar este necesar un contract de novatie / cesiune, copie conforma cu originalul;
 • In cazul dezmembrarii/ distrugerii mijlocului de transport sunt necesare factura si certificatul de distrugere / dezmembrare, in original si copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit (conforma cu originalul);
 • Fisa de inmatriculare, in original, doar in cazul instrainarii dreptului de proprietate / radiere din circulatie pentru mijlocul de transport dezmembrat.

Transfer mijloace de transport

Documente necesare declararii mijloacelor de transport ca urmare a schimbarii sediului social din alta Unitate Administrativ Teritoriala (U.A.T.) (sector/ localitate) in sector 2:
 • Declaratia fiscala model 2016 ITL 005 si/sau 2016 ITL007, dupa caz, 2 exemplare;
 • Dosar de transfer al mijloacelor de transport transmis de U.A.T. (sector/localitate) in a carei raza, societatea, a avut sediul;
 • Certificat de inregistrare mentiuni si Rezolutia de la Registrul Comertului pentru schimbarea sediului social, copii conforme cu originalul;
 • Certificat de inregistrare al societatii la Registrul Comertului cu sediul nou, copie conforma cu originalul;
 • In cazul asociatiilor, fundatiilor, sunt necesare Incheierea de sedinta de la Judecatorie pentru schimbarea sediului social si certificatul de inscriere a Persoanei Juridice fara Scop Patrimonial emis de Judecatorie dupa schimbarea sediului, copii conforme cu originalul;
 • Hotararea A.G.A/ Hotararea Consiliului de Administratie/ Decizia asociatului unic/ Hotararea Consiliului Director, dupa caz, privind schimbarea sediului social, copie conforma cu originalul;
 • Carti de identitate a vehiculelor, copii conforme cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforme cu originalul;
Documente necesare transferarii dosar auto ca urmare a schimbarii sediului social din sector 2 in alta Unitate Administrativ Teritoriala (U.A.T.) (sector/ localitate):
 • Cerere de transfer dosar auto ca urmare a schimbarii sediului social al societatii;
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala model 2016 ITL012;
 • Certificat de inregistrare mentiuni si Rezolutia de la Registrul Comertului pentru schimbarea sediului social, copii conforme cu originalul;
 • Certificat de inregistrare al societatii la Registrul Comertului cu sediul nou, copie conforma cu originalul;
 • In cazul asociatiilor, fundatiilor, sunt necesare Incheierea de sedinta de la Judecatorie pentru schimbarea sediului social si certificatul de inscriere a Persoanei Juridice fara Scop Patrimonial emis de Judecatorie dupa schimbarea sediului, copii conforme cu originalul;
 • Hotararea A.G.A/ Hotararea Consiliului de Administratie/ Decizia asociatului unic/ Hotararea Consiliului Director, dupa caz, privind schimbarea sediului social, copie conforma cu originalul;
 • Carti de identitate a vehiculelor, copii conforme cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit, conforme cu originalul;

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate

 • Declaratie fiscala pt stabilirea taxei afisaj, model 2016 ITL 015, 2 exemplare;
 • Actul de dobandire, (autorizatie de construire, factura de achizitie, proces verbal de predare primire, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, etc.), copie conforma cu originalul;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 • Declaratie fiscala pt stabilirea taxei afisaj, model 2016 ITL 014, 2 exemplare;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.
 • Copia documentului de plata.

Asociatii de proprietari

Acordarea personalitatii juridice

 • Baza legala:
  Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor.

  Art.17. - (1) Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii de constituire se depun si se inregistreaza la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla condominiul[...]
  (4) Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului desemnat de presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla condominiul.[...]

  Art.19. - (1) Dupa dobandirea personalitatii juridice, asociatia de proprietari se inregistreaza la organul fiscal local in a carui raza teritoriala se afla condominiul.[...]
  (2) Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifica prin denumire, adresa condominiului, incheierea presedintelui judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla condominiul sau orice alt document emis la infiintare in baza legii si prin codul de identificare fiscala al asociatiei.Actele emise de catre asociatiile de proprietari cuprind obligatoriu datele de identificare.
  (3) Toate asociatiile de proprietari sunt obligate sa afiseze, la loc vizibil, pe peretele exterior al imobilului, in imediata apropriere a caii de acces in condominiu, sediul si denumirea asociatiei respective.
  In vederea inregistrarii la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla condominiul, se va depune incheierea judecatorului desemnat de presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla condominiul prin care asociatia a dobandit personalitate juridica, in copie, certificata de catre contribuabil pentru conformitate cu originalul.

Eliberare adeverinta atestare inregistrare la registrul asociatiilor de proprietari

 • Incheierea de la Judecatoria Sectorului 2 privind acordarea personalitatii juridice;
 • Delegatie din partea Asociatiei de Proprietari;
 • Act de identitate a persoanei delegate.

Utilizarea temporara a locurilor publice

 • Declaratii de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice (anexa 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 la normele metodologice ale H.C.G.M.B. 218/2015);
 • Autorizatia de construire/avizul/acordul/contractul sau orice alt document in baza caruia se utilizeaza locurile publice (copie semnata stampilata, conforma cu originalul);
 • In cazul ocuparii locului public cu mijloace publicitare este necsar acordul DUGT Sector 2 si schita in vederea determinarii proiectiei la sol a mijlocului publicitar.
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Reprezentarea contribuabilului persoana juridica

Reprezentarea contribuabilului persoană juridică poate fi realizată, conform prevederilor legale, în următoarele moduri:
 • În cazul societătilor comerciale în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, de către asociat sau/şi administrator, în forma în care aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societăţii. (Legea nr.31/1990, art. 7, alin. e)
 • În cazul societăţilor comerciale pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, de către administratori, directori, membri ai directoratului, după cum aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societăţii. (Legea nr. 31/1990, art. 8, alin. g1, i,)
 • Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a persoanelor sus­menţionate se face prin unul dintre următoarele documente:
  • actul constitutiv/actul adiţional la actul constitutiv, conformat cu originalul de către contribuabil sau prezentat în original, în vederea conformării cu originalul, exemplarul conformat cu originalul fiind anexat cererii sau certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (aflat în termenul de valabilitate).
  • prin împuternicit (CPF, art. 18, alin. 1)
 • Dovada calităţii de reprezentant legal al contribuabilului se face prin actul de împuternicire, în formă scrisă, în original sau copie legalizată (CPF, art. 18, alin. 2), care este anexat cererii se face prin avocat (CPF, art. 18, alin. 3 si Legea nr. 51/1995, art. 2, alin. 3 şi art. 3, alin 1, lit b)
 • Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a avocaţilor se face prin împuternicirea avocaţiala (Statutul profesiei de avocat, art. 131, alin. 1), care se anexează cererii se face prin consilier juridic (Legea nr. 514/2003, art. 4 si art. 8 şi Statutul profesiei de consilier juridic, art. 8, art. 10, lit. a si art. 35, alin 1)
 • Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a consilierilor juridici se face prin împuternicirea de reprezentare juridică, care se anexează cererii:
  • în cazul instituţiilor publice, de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana împuternicită de către acesta, în acest ultim caz împuternicirea fiind anexată cererii.
  • în cazul societăţilor comerciale aflate în procedura de insolvenţă, de către administratorul judiciar (Legea Nr. 85/2006, art. 20, alin. 1, lit. f) sau lichidatorul judiciar (Legea nr. 85/2006, art. 25, alin. 1, lit. i).
 • Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a administratorilor/ lichidatorilor judiciari se face prin încheierea emisă de către judecatorul sindic, conformată cu originalul de către administratorul judiciar sau prezentată în original, în vederea conformării cu originalul, exemplarul conformat cu originalul fiind anexat cererii.

Impozit pe spectacole

Inregistrarea vizarea biletelor

 • Cerere tip - 2 exemplare;
 • Factura de cumparare a abonamentelor /biletelor copie conforma cu originalul;
 • Biletele/abonamentele in vederea vizarii;
 • Contractele incheiate intre contribuabilii organizatori de spectacole si beneficiarii sumelor cedate in scopuri umanitare se vor inregistra la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolul, prealabil organizarii acestuia.
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Depunerea decontului pe spectacol

 • Declaratie fiscala model 2009 ITL- 029 - 2 exemplare;
 • Copia documentului de plata;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Casarea biletelor ramase

 • Proces verbal - 2 exemplare;
 • Biletele/abonamentele ramase nevandute;
 • Lista cu seriile si numerele biletelor ramase nevandute pentru cele puse in vanzare in sistemul on-line;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul.

Declarare taxa hoteliera

 • Declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera Anexa 3.1 din H.C.G.M.B. nr.218 / 2015;
 • Copie C.U.I.;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Copia documentului de plata;
 • Fisa cont 704 - venituri din cazare.

Finalizari contracte de leasing auto

 • Fotocopie factura reziduala;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Copie C.U.I.;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul.

Compensări / restituiri / distribuiri

Pe perioada sistării programului de lucru cu publicul cererile de restituire/compensare/distribuire de sume
se pot transmite la adresa de e-mail: serviciulvenituri@impozitelocale2.ro.
Informaţii suplimentare referitoare la cererile de restituire/compensare/distribuire de sume
la numarul de telefon:0787531264 între orele 8:30-16:30.

Taxe şi impozite evidenţiate la rol în aplicaţia de impozite şi taxe

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire
 • fotocopie a actului de identitate a împuternicitului şi:
  1. împuternicire emisă de persoana juridică reprezentată;
  2. copie certificat de înregistrare fiscală al persoanei juridice reprezentate;

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire
 • fotocopie a actului de identitate a împuternicitului şi:
  1. împuternicire emisă de persoana juridică reprezentată
  2. copie certificat de înregistrare fiscală al persoanei juridice reprezentate;
 • în cazul amenzilor contravenţionale achitate de două ori, trebuie să prezentaţi şi următoarele documente :
  1. copia chitanţei achitate în 48 ore/15 zile (după caz), copie dovadă de comunicare;
  2. originalul celei de-a doua chitanţe sau declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului că nu mai este în posesia acestui document. În cazul în care prin chitanţa a doua se achită şi alte impozite/taxe se va depune o copie conformată cu originalul şi semnată sau declaraţie pe propria răspundere că nu mai sunteţi în posesia acestui document;
  3. dacă amenda contravenţională nu a fost achitată direct la ghişeele D.V.B.L. Sector 2 atunci este necesară depunerea copiei procesului verbal;
 • în cazul amenzilor contravenţionale anulate / înlocuite cu sancţiunea avertismentului în instanţă este necesară copia cu menţiunea definitivă a hotărârii judecătoreşti / certificat de grefă şi chitanţă, în original sau copie, sau orice altă dovadă care să certifice faptul că suma a fost achitată la bugetul local sector 2.

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire
 • fotocopie a actului de identitate a împuternicitului şi:
  1. împuternicire emisă de persoana juridică reprezentată;
  2. copie certificat de înregistrare fiscală al persoanei juridice reprezentate;
 • în cazul taxelor judiciare de timbru care au fost dispuse spre restituire de o instanţă judecătorească, contribuabilul trebuie să anexeze la cererea de restituire următoarele documente:
  1. documentul de plată în original sau copie conformată cu originalul şi semnată sau declaraţie pe propria răspundere că nu mai sunteţi în posesia acestui document;
  2. hotărâre / încheiere / sentinţă / decizie în original cu menţiunea definitivă / certificat de grefă de la instituţia abilitată sau adresa de restituire (taxe judiciare de timbru);
 • în situaţia în care sunt achitate sume în contul de taxe judiciare dar au altă destinaţie bugetară se depune act doveditor al faptului că suma avea altă destinaţie ( de exemplu: ordin de plată în care se specifică la detalii plată destinaţia corectă; adresa / titlu executoriu / somatie de la institutia pentru care trebuia sa se achite taxa);

Taxe extrajudiciare de timbru

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire
 • fotocopie a actului de identitate a împuternicitului şi:
  1. împuternicire emisă de persoana juridică reprezentată;
  2. copie document de plată
  3. în cazul taxelor fără debit, care nu au fost folosite din diverse motive, trebuie să anexaţi la cererea de restituire documentul de plată original, cu viza de neutilizare şi/sau adresa de la instituţia abilitată;

Taxe care nu sunt evidenţiate la rolul fiscal

 • Cerere de compensare / restituire / distribuire
 • fotocopie a actului de identitate a împuternicitului
 • împuternicire emisă de persoana juridică reprezentată;
 • în cazul taxelor fără debit, care nu au fost folosite din diverse motive, trebuie să anexaţi la cererea de restituire documentul de plată original, cu viza de neutilizare şi/sau adresa de la instituţia abilitată;

Aplicare scutire


Scutiri conform H.C.L. nr.171/2020 ( O.U.G. nr.69/2020)

 • Cerere tip;(NU este necesara in cazul depunerii online)
 • Certificat pentru situatii de urgenta tip (doar in cazul cererii model "CERERE de acordare a reducerii impozitului pentru cladirile nerezidentiale in care activitatea economica a fost afectata de pandemia COVID-19 ");