INTEGRITATE INSTITUŢIONALĂ

Codul etic al funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2 defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu contribuabilii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului din cadrul instituţiei.


Codul etic al funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2.

Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele SNA 2021 - 2022.

Planul de integritate al Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2.

Raport anual SNA


Raport SNA 2022

Raport SNA 2021

Raport SNA 2020

Raport anual personal contractual


Raport anual 2023


Raport anual incidente de securitate


Raport anual incidente 2023

Raport anual incidente 2022


Mijloace de raportare privind încălcări ale legii, în coonformitate cu Legea nr.361/2022


În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, avertizorul în interes public este o persoană fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2, au la dispoziţie următoarele modalităţi de raportare:

  1. în scris, pe suport de hârtie, către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării. Raportul se introduce într-un plic sigilat cu menţiunea "Raportare privind încălcări ale legii".În situaţia în care se transmite prin Registratură Generală, acesta nu va fi deschis şi se va înregistra prin aplicare pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcţionat către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.
  2. în format electronic, la adresa de e-mail gestionata de respoonsabilul cu urmarirea parcursului raportarii sesizariintegritate@impozitelocale2.ro, a Formularului de raportare privind incalcari ale legii (PDF).
  3. în format electronic – online, la adresa web dedicată prin utilizarea formularului online - Formular de raportare privind încălcări ale legii.
  4. prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public. În această situaţie se va întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimţământului avertizorului în interes public. Avertizorului în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la Procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu îşi exprima consimţământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

DGVBL S2 asigură, în orice moment, accesul la cel puţin un mijloc de raportare.

Conform Deciziei nr. 133042/43/06.06.2024, persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării desemnată la nivelul D.G.V.B.L. S2 este doamna Mirela Grigore, inspector în cadrul Compartimentului Consiliere pentru Cetăţeni.

Avertizorii de integritate au posibilitatea de a alege să utilizeze canale interne şi externe, cu condiţia utilizării mai întâi a celor interne conform Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.